AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

11.10.2016

11.10.2016-cı il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mü­dafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mər­kəzinin doktorantı Aysel Tofiq qızı Qasımovanın iqtisad üzrə fəlsəfə dok­toru el­mi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Ailə  himayəsindən məhrum ol­muş uşaqların sosial reabilitasiyasının təşkili istiqamətində həyata keçirilən so­si­al si­yasətin metodoloji aspektləri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi ke­çi­rilib.

11.10.201611.10.201611.10.201611.10.201611.10.2016